Rodinný právník

Využijte služeb rodinného právníka pro řešení složitých situací, pro preventivní pomoc i neomezený informační servis.


Mám zájem

Rodinný právník – pojištění právní ochrany

 

Rodinný právník je komplexní pojištění právní ochrany, které vám pomůže v mnoha běžných i méně příjemných životních situacích. Pokud například kupujete v bazaru starší automobil, posoudí za vás profesionál znění předložených smluv. Rady odborníka přijdou vhod i před podpisem úvěrových smluv nebo nové pracovní smlouvy. Pomoc zkušených právníků oceníte také v situaci, kdy jste se stali účastníkem dopravní nehody a viník se na vás snaží svalit vinu. Výčet situací, kdy můžete využít pomoc pojišťovny, je velmi dlouhý. Rodinný právník vás ochrání před podpisem nevýhodných smluv, pomůže při neúspěšné reklamaci a v mnoha dalších situacích, kdy se neúspěšně domáháte svých práv. 

 

 

Pojištění si můžete sjednat na čísle 542 221 755

 

 

 


 

Příklad ze života: Pan Novotný se rozhodl pro rekonstrukci koupelny. Vybral si firmu, která nabídla výhodnou cenu a rychlé provedení všech potřebných prací. Krátce po předání nové koupelny se bohužel začaly objevovat první problémy: kapající kohoutek, protékající sprchový kout, praskající kachličky… Pan Novotný se snažil špatně odvedenou práci reklamovat, ale řemeslník se opravou nehodlal zabývat. Po měsících neúspěšného přesvědčování musel pozvat novou firmu, která vše opravila. Pan Novotný bohužel musel zaplatit za opravu dvakrát. Právě v těchto situacích je pojištění právní ochrany k nezaplacení.

 


 

Kdy Rodinný právník pomáhá?

 

Rodinný právník vám poskytne právní asistenci při uzavírání smluv, v souvislosti s provozem motorového vozidla a ve sporech v souvislosti s občanským životem.

 

Právní asistence při uzavírání smluv

 

Každý ve svém životě určitě podepíše několik různých smluv. Bez vašeho podpisu se neobjede například pracovní smlouva, smlouva při nákupu nemovitosti, automobilu nebo smlouva o půjčce či úvěru. Lidé bez právního vzdělání jen stěží posoudí, zda předložená smlouva obsahuje veškeré potřebné náležitosti a neskrývá nejrůznější kličky. S pojištěním právní ochrany získáte odbornou pomoc při uzavírání smluv.

 

Pokud se rozhodnete uzavřít kupní smlouvu, je na straně pojišťovny posoudit za vás ve stanovené lhůtě znění předložených smluv. Můžete také požádat o vyhledání a předání vzoru příslušného typu smlouvy a vysvětlení smyslu jednotlivých ustanovení. S pojištěním máte nárok na písemné posouzení a návrh úprav jednotlivých ustanovení smlouvy.

 

Pojišťovna poskytne asistenci při uzavírání těchto typů smluv:

-          Pracovní smlouva

-          Nájemní smlouva k bytu či rodinnému domu (jste-li v postavení nájemce)

-          Kupní smlouva k nemovitosti určené k vašemu bydlení, například bytová jednotka, rodinný dům, chata či chalupa

-          Kupní smlouva k věci movité, která slouží jako vybavení pojištěné nemovitosti

-          Kupní smlouva k motorovému vozidlu

-          Smlouva o úvěru či o peněžité zápůjčce

-          Smlouva s cestovní kanceláří (smlouva o zájezdu)

 

Poznámka: Smlouvy musí být v českém jazyce a řídit se českým právem.

 

Právní asistence v souvislosti s provozem motorového vozidla

 

Správní a trestní řízení po dopravní nehodě vozidla

V případě, že jste jako řidič vozidla podezřelý nebo obviněný ze spáchání přestupku nebo podezřelý, obviněný či obžalovaný z trestného činu z nedbalosti následkem dopravní nehody, pojišťovna učiní v souladu s ustanoveními pojistných podmínek kroky k hájení vašich zájmů v rámci trestního či správního řízení.

 

Správní řízení v souvislosti s provozem vozidla

V případě, že jste podezřelý nebo obviněný ze spáchání přestupku následkem jednání přímo souvisejícího s provozem vozidla, pojišťovna učiní v souladu s ustanoveními pojistných podmínek kroky k hájení vašich zájmů ve správním řízení.

 

Škoda na vozidle – nárok na náhradu škody nebo újmy

Pojišťovna vám poskytne pojistné plnění při sporu, který se týká vašeho nároku na náhradu škody nebo újmy, jež přímo souvisí s pojištěným vozidlem anebo provozem pojištěného vozidla, a to vůči odpovědné osobě nebo vůči pojišťovně, u které má odpovědná osoba sjednáno odpovědnostní pojištění.

 

Spor z jiného pojištění vozidla

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů při sporu vyplývajícího z pojištění pojištěného vozidla, a to pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, havarijního pojištění anebo jiného obdobného pojištění, kdy vaše oprávněné zájmy porušuje pojišťovna.

 

Oprava vozidla – spor s opravnou

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich oprávněných zájmů při sporu vyplývajícího z neprovedení nebo vadného provedení servisních prací na pojištěném vozidle, kdy vaše oprávněné zájmy narušuje dodavatel servisních prací oprávněný k provozování činnosti opravy motorových vozidel dle příslušných právních předpisů.

 

Stanice technické kontroly – spor v souvislosti s kontrolou vozidla

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v případě, že stanice technické kontroly narušuje vaše oprávněné zájmy související s prováděním státní technické kontroly nebo měření emisí pojištěného vozidla.

 

Parkovací místo, parkovací stání, garáž – spor

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v případě, že třetí osoba narušuje vaše oprávněné zájmy související s parkovacím místem, s garáží nebo parkovacím stáním, které je ve vašem vlastnictví nebo jste jeho oprávněným nájemcem.

 

Spory z jiných závazkových vztahů v souvislosti s vozidlem

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci sporu vyplývajícího z jiných občanskoprávních závazkových vztahů přímo souvisejících s pojištěným vozidlem, kdy třetí osoba narušuje vaše oprávněné zájmy.

 

Právní asistence v souvislosti s občanským životem

 

Spor o náhradu škody nebo újmy

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci sporu, který se týká vašeho nároku na náhradu škody nebo újmy způsobené třetí osobou, a to buď na zdraví, nebo na věci ve vašem vlastnictví.

 

Spotřebitelské spory – reklamace

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů při sporu, který se týká reklamace v souvislosti s koupí, opravou nebo úpravou věci movité, která je ve vašem vlastnictví nebo pořízení služby, kdy vaše oprávněné zájmy narušuje prodejce či dodavatel prací nebo jiných služeb.

 

Spory ze smluv o úvěru

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů ve sporu, který se týká plnění, respektive neplnění smluv o poskytnutí úvěru na pořízení vybavení pojištěné nemovitosti, úvěru na pořízení nebo rekonstrukci nemovitosti, pokud vaše oprávněné zájmy narušuje banka, stavební spořitelna nebo jiný poskytovatel úvěru.

 

Spory s dodavateli služeb

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci sporu v souvislosti s plněním smluv o dodávce vody, elektřiny, plynu, smluv o odběru a zpracování odpadních vod, odvozu domovního odpadu nebo smluv s operátory telekomunikačních sítí (kabelová TV, telefon, připojení k internetu apod.).

 

Spory o dědictví

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu, který se týká dědického řízení, jste-li účastníkem tohoto sporu v době trvání pojištění.

 

Pracovněprávní spory

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci individuálního pracovně-právního sporu s vaším zaměstnavatelem, a to za předpokladu, že se jedná o spor týkající se neplatného ukončení pracovního poměru, náhrady škody nebo újmy vám způsobené, nevyplacení mzdy (platu) či její části nebo náhrad, na které máte nárok.

 

Spory související s nemovitostí určené k bydlení pojištěného

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci sporu, který se týká kupní smlouvy k nemovitosti určené k vašemu bydlení (např. bytová jednotka, rodinný dům, chata či chalupa), uzavřete-li tuto smlouvu v době trvání pojištění a narušuje-li vaše oprávněné zájmy druhá strana kupní smlouvy.

 

Spory související se smlouvou o dílo

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu souvisejícího se smlouvou o dílo na úpravu nebo opravu pojištěné nemovitosti určené k vašemu bydlení.

 

Sousedské spory

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu, který máte jako vlastník pojištěné nemovitosti s vlastníkem nebo uživatelem jiné nemovitosti, pokud předmětem tohoto sporu je neoprávněný zásah do výkonu vašeho vlastnického práva k pojištěné nemovitosti.

 

Nájemní spory

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu, kdy vaše oprávněné zájmy jakožto nájemce nebo podnájemce a vaše práva z nájemní nebo podnájemní smlouvy narušuje pronajímatel nebo nájemce bytu nebo nemovitosti, jejíž součástí je rodinný dům.

 

Spory z pojištění

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v situaci občanskoprávního sporu, kdy vaše oprávněné zájmy a vaše práva plynoucí z pojistné smlouvy narušuje pojišťovna.

 

Trestní řízení

V případě, že jste podezřelý, obviněný či obžalovaný ze spáchání trestného činu z nedbalosti, pojišťovna učiní v souladu s ustanovením pojistných podmínek kroky k hájení vašich zájmů v rámci trestního řízení.

 

Správní řízení

Pojišťovna učiní kroky k hájení vašich zájmů v případě, že jsou narušeny vaše oprávněné zájmy v souvislosti se správním řízením, které zahájil katastrální úřad, stavební úřad, nebo obecní úřad a jehož jste účastníkem. Pojišťovna učiní též kroky k hájení vašich zájmů v případě, že jsou narušeny vaše oprávněné zájmy v souvislosti se správním řízením, které zahájily orgány státní správy za účelem povolení k pobytu pojištěného na území ČR.

 

Hlavní výhody

  • Právní pomoc máte k dispozici na telefonu, a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
  • Můžete se spolehnout na odborníka, který řeší nepříjemné situace za vás.
  • Pojištění chrání celou rodinu.
  • Pojištění kryje poplatky, znalecké posudky a soudní výlohy.

Pro více informací volejte na číslo 542 221 755

 

Všechny podrobné informace k pojištění Rodinný právník

Vám rádi sdělíme osobně na čísle 542 221 755

 

 


Kontaktní údaje


Vyplňte prosím následující údaje, abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou pojištění.

Pole označená jsou povinná.